Skip to main content

Minska trängseln på E22

Det finns alternativ till en utbyggnad av E22 för att minska trängseln, utöver spårvägen och annat som redan är beslutat. Många planerar om sin vardag när bilkörande blir mindre attraktivt jämfört med andra alternativ. Tid, ekonomi och bekvämlighet för olika trafikslag avgör till stor del vilket man väljer.

Läs nedan om politiska åtgärder, vad företag kan göra och vad du kan göra som individ.

Politiska åtgärder

Här är en lista av åtgärder baserat på 2020 års rapport från Lunds klimatpolitiska råd, samt riksrevisionens granskning av Trafikverkets fyrstegsprincip från 2018.

 • Avgifter och skatter som får bilister att axla en större del av bilens samhällskostnader. Det kan vara parkeringsavgifter, trängselavgift som är som störst när trängseln är störst, vägskatt och vägavgifter.
 • Ökade subventioner till kollektivtrafiken. Ta bort subventioner till tjänstebilar.
 • Cykelinfrastruktur som gör att fler kan och vill ta (el)cykeln: Dels förbättrat lokalt och regionalt cykelvägnät, inklusive en supercykelväg mellan Lund och Malmö och dels parkering för vanliga cyklar, elcyklar och lastcyklar.
 • Ge järnvägen bättre punktlighet och kapacitet.
 • Anpassa vägar så att bussar ges företräde med fasta eller flytande busskörfält. Flytande busskörfält är körfält som endast är reserverade för bussar när bussarna behöver det och annars öppna för alla fordon att använda.
 • Få fler att utnyttja kollektivtrafiken genom att förbättra tillgänglighet, bekvämlighet och framkomlighet för fotgängare och cyklister som är på väg till tåget eller bussen.

Vad kan arbetsgivare göra?

 • Gå med i och engagera sig i Klimatallians Lund. Här ingår redan runt 25 företag och organisationer, bland annat Lunds universitet, Axis, Alfa Laval, Wihlborgs och Sparbanken Skåne.

 • Delta i upprättandet av handlingsplanen för att göra Lund till en klimatneutral stad till 2030.

 • Subventionera resande med kollektivtrafik.

 • Tillåta arbete hemifrån några dagar per vecka.

 • Uppmuntra till arbete under kollektivtrafikresor.

 • Räkna in en del av tid för cykelpendling som arbetstid.

 • Ordna ordentliga parkeringar för vanliga cyklar såväl som elcyklar.

 • Samordna och premiera samåkning.
Back to top