Skip to main content

Svar från Trafikverkets regiondirektör Lennart Andersson 4 oktober

E22 trafikplats Ideon är ett projekt gemensamt projekt med Lunds kommun där staten står för merparten av finansieringen. Sedan den nationella planen för transportsystemet beslutades av dåvarande regering 2010 har Trafikverket haft i uppdrag att planlägga, detaljstudera och genomföra de åtgärder som inbegripes i projektet. Vid senare beslut om ny nationell plan 2014 och 2018 har vid varje tid sittande regering tagit ställning till att projektet ska finnas kvar i planen. Projektet har bedrivits i enlighet med Väglagen med tillfällen för samråd och möjligheter att påverka den föreslagna vägplanen. Nuvarande regering har tagit ställning till inkomna överklaganden på den fastställda vägplanen och genom regeringens beslut har vägplanen vunnit laga kraft. Det finns inga mekanismer som gör att en statlig myndighet kan obstruera mot sin uppdragsgivares beslut lika lite som en kommunal förvaltning exempelvis kan gå emot politiskt fattade beslut i kommunfullmäktige. Så utifrån dessa förutsättningar är svaret på frågan om att skjuta upp genomförandet ett tydligt nej. Jag hoppas att jag varit tydligt med mitt mandat och befogenhet i denna fråga.

Det finns inga mekanismer som gör att en statlig myndighet kan obstruera mot sin uppdragsgivares beslut lika lite som en kommunal förvaltning exempelvis kan gå emot politiskt fattade beslut i kommunfullmäktige.

Ni för en del paralleller till vårt agerande på E6 där vi valt att genomföra en del trafikreglerande åtgärder för att om möjligt minska antalet olyckor och därigenom det stora antalet förseningstimmar vid störningar. Helt riktigt så har vi gjort en genomgripande studie över trafik, olycksbild och trängselproblematik där vi involverat berörda kommuner, Region Skåne, räddningstjänsten och Polisen för att få deras syn på situationen. Vi tror att nuvarande beslut om omkörningsförbud för tunga fordon och förbud för mobilkranar under vissa timmar på dygnet har bidragit till att vi nu kan se en vikande trend på antalet olyckor och förseningstimmar. Vi kommer att fortsätta att utveckla E6 som den viktiga pulsåder den är med olika former av trafikstyrning, trafikreglering och kommer troligen också framöver att föreslå begränsade om- och utbyggnadsåtgärder kopplat till dess status som nationell stamväg. En för Trafikverket viktig skillnad mellan E22 i Lund och E6 är att för E6 finns inte något specifikt utpekat uppdrag av regeringen i nu gällande nationella plan om att bygga om vägen genom Skåne.

En för Trafikverket viktig skillnad mellan E22 i Lund och E6 är att för E6 finns inte något specifikt utpekat uppdrag av regeringen i nu gällande nationella plan om att bygga om vägen genom Skåne.

Hur vi bidrar till klimatmålen är en enormt stor fråga, såväl lokalt som globalt. I min artikel i Sydsvenskan så pekade jag på ett antal åtgärder som vi är involverade i inom Lunds kommun som ska främja kollektivtrafiken och ett mer hållbart resande. På nationella nivå så har vi nyligen fått regeringens uppdrag att ta fram ett så kallat inriktningsunderlag för den kommande åtgärdsplaneringen som i slutändan kommer att resultera i en ny nationell plan för transportsystemet. Vi kommer i denna redovisning, som går in till regeringen i slutet av denna månad, att peka på olika möjliga åtgärder för att minska vägtrafikens klimatpåverkan. Elektrifierade fordon, biodrivmedel, digitalisering och uppkoppling är tekniska steg i den riktningen. Vi kommer också att peka på de möjligheter som ekonomiska styrmedel i form av exempelvis prissättningen på fossila drivmedel innebär. Vår redovisning kommer att vara ett kunskapsunderlag som går ut på en bred remiss om en månad. Någon gång i början av 2021 kommer regeringen att kvittera hur man hanterat vårt underlag och omvärldens synpunkter på remissen genom att föreslå en infrastrukturproposition att avhandla i riksdagen. Jag skulle föreslå att ni i er grupp tar del av detta material.

Hur vi bidrar till klimatmålen är en enormt stor fråga, såväl lokalt som globalt. […] På nationella nivå så har vi nyligen fått regeringens uppdrag att ta fram ett så kallat inriktningsunderlag för den kommande åtgärdsplaneringen som i slutändan kommer att resultera i en ny nationell plan för transportsystemet.

Avslutningsvis så vill jag berätta att alla utpekade och beslutade om- och nybyggnadsåtgärder som Trafikverket genomför har föregåtts av politiska prioriteringar och beslut – antingen av regering och riksdag eller av de 21 regionerna från söder till norr. Er grundfråga om klimatkrisen och hur den ska lösas måste riktas till den lokala, regionala och nationella politiken i vårt land. Det är den ordningen vi valt att organisera vårt samhälle.

Med vänlig hälsning // Lennart Andersson, 2020-10-04

Er grundfråga om klimatkrisen och hur den ska lösas måste riktas till den lokala, regionala och nationella politiken i vårt land.

Back to top