Skip to main content
Är en utbyggnad av E22 svar på klimatnödläge?

Karin Svensson Smith (MP) och Laban Melchert Thelaus (Grön ungdom) lyfter i Kvällsposten den 1 december fram att Lunds kommun har utlyst klimatnödläge och är stolta över sitt klimatpolitiska råd. Men det gör det både obegripligt och oansvarigt mot kommande generationer att inte lyssna på rådets rekommendation att avvakta med utbyggnaden av E22.

Det kan vara svårt att enas om vilka som är de mest effektiva klimatåtgärderna. Men det som borde vara lätt att enas om är att sluta göra fel. Att vidga motorvägen och göra en femte motorvägsavfart på E22 som inbjuder till större trafikvolymer och därmed gör det ännu svårare att nå klimatmålen är så fel det kan bli.

Forskare: Stoppa vägbyggen som ökar trafiken

Forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet, Lunds Universitet och konsultbyrån Trivector har i en forskningsrapport om hur svenska klimatmål ska nås kommit fram till att Trafikverket borde få i uppdrag att ompröva tidigare beslutade vägprojekt som motverkar klimatmålet om de genomförs, och stoppa dem om det behövs. I Dagens Industri den 19 oktober sammanfattar de resultaten.

Det är orimligt att fortsätta investera i vägobjekt som genererar ökad biltrafik och gör det ännu svårare att nå målen.

Trafikverkets kontrareplik: "Er grundfråga om klimatkrisen och hur den ska lösas måste riktas till den lokala, regionala och nationella politiken i vårt land."

Vi har bjudit in Trafikverkets regiondirektör Lennart Andersson att fortsätta dialogen från Sydsvenskan här på breddaintee22.se. Lennart Anderssons har glädjande nog nappat och ni hittar hans svar här

Det finns inga mekanismer som gör att en statlig myndighet kan obstruera mot sin uppdragsgivares beslut lika lite som en kommunal förvaltning exempelvis kan gå emot politiskt fattade beslut i kommunfullmäktige.

Hur kan vi sluta knarka fossila bränslen?

Kerstin Johnsson, i nätverket bakom breddaintee22.se, blev inbjuden att tala på #FridaysForFutures globala aktionsdagar för klimatet den 25-26 september. Talet handlar om hur kan använda f.d. heroinberoende som inspiration för hur vi ska bli av med vårt tids knark: genvägarna som fossila bränslen möjliggör, men som förstör vår och våra barns framtid. Du kan läsa talet på https://johnssonsmiljotankar.wordpress.com/2020/09/27/om-e22-och-heroin/.

Först måste vi som sagt minska kvaliteten på knarket, med andra ord: att åka bil behöver bli mindre attraktivt. Gör man som Vägverket och många av Lunds politiker vill, och gör bredare och mer inbjudande vägar för biltrafiken, då kommer vi istället att öka dosen.

Kontrareplik till Trafikverket: "Ska världen ha en chans att lindra klimatförändringarna, då måste vi följa uppsatta klimatmål."

Cecilia Emanuelsson, Kerstin Johnsson och Jonas Holmberg bakom breddaintee22.se replikerar till Trafikverket i Sydsvenskan 15 september att de åtgärder regiondirektör Lennart Andersson tar upp i sin replik inte kommer att minska utsläppen tillräckligt för att nå miljömålet om 70% minskning av trafikens utsläpp till 2030.

Men om trafiken ska minska med 30 procent - fast inte i en stad med god och allt bättre kollektivtrafik, hög miljömedvetenhet och en stor befolkning inom pendlingsavstånd för elcykel - var ska trafiken minska då?

Replik från Trafikverket: "Trafikverket agerar på uppdrag av regeringen. I den av regeringen beslutade nationella planen för infrastruktur ingår åtgärderna på E22."

Lennart Andersson, regiondirektör för Trafikverkets region syd svarar i Sydsvenskan 1 september  att man inte kommer att ompröva beslutet om E22:s breddning med motiveringen att Trafikverket agerar på uppdrag av regeringen, och att i den av regeringen beslutade nationella planen för infrastruktur ingår åtgärderna på E22 i Lund och att man i januariavtalet sagt att den nationella planen ska hållas, samt att regeringen har tagit ett separat beslut som gjort att vägplanen vunnit laga kraft.

Klimatmålen, att växthusgasutsläppen från inrikes transporter ska minska med 70 procent senast 2030 jämfört med 2010, är en central utgångspunkt för den statliga infrastrukturplaneringen. Regeringen konstaterar dock att detta inte innebär att varje enskild åtgärd måste bidra till att uppfylla klimatmålet utan att det är helheten som är avgörande.

Till Trafikverket: Varför genomföra projekt som försvårar möjligheten att nå klimatmålen?

Cecilia Emanuelsson, Kerstin Johnsson och Jonas Holmberg, bakom breddaintee22.se, skriver i Sydsvenskan den 25:e augusti ett öppet brev till Trafikverkets direktör för Region Syd, Lennart Andersson, och undrar om det inte är dags att ompröva utbyggnaden och istället pröva åtgärder som framgångsrikt använts på bl.a. E6 för att minska olyckor.

Att ompröva planerna på en breddning av E22 genom Lund är viktigt för klimatets skull också genom att det kan inspirera andra regioner i Trafikverkets organisation till omprövning av andra projekt.

Utlys folkomröstning om utbyggnaden av E22

Axel och Emma Hilling, Stångby, skriver i Sydsvenskan den 3:e juli om att Lunds invånare är nog klokare än dess politiker och utmanar därför dem att utlysa folkomröstning om E22-utbyggnaden.

Vår förhoppning är att även Lunds kommunpolitiker lyssnat på Gretas sommarprat. Om de gjorde det borde de inse att de argument som de framfört till förmån för en utbyggnad av E22 är helt irrelevanta inför de framtidsscenarier som är mest troliga, givet relevant klimatforskning.

Utbyggnad av E22 genom Lund är inte god klimatpolitik

Kerstin Johnsson, i gruppen bakom breddaintee22.se, och Jonas Brunner, samhällsplanerare, skriver i Kvällsposten den 3:e juli om hur utbyggnaden av E22 motverkar uppfyllelse av klimatmålen och varför beslutet om utbyggnad bör omprövas.

Att spendera stora belopp på att bygga ut vägar blir i längden omöjligt att försvara eftersom det dels gör det svårare att uppnå klimatmålen, dels innebär att stora ekonomiska resurser tas i anspråk, resurser som behövs för att ställa om till ett långsiktigt hållbart transportsystem.

Elbilar löser inte trafikens utsläppsproblem

Ingela Björck skriver i Sydsvenskan 7 juni att elbilar är en viktig dellösning för att minska trafikens utsläpp, men att det inte är tillräckligt.

Vi kommer också att tvingas minska trafiken i sin helhet: att pendla mindre och inte konsumera lika mycket varor som kräver långväga frakter. I det perspektivet är utbyggnaden av E22 ingen framtidslösning utan ett beslut som går åt helt fel håll.

Tidigare inlägg

Det har gjorts många, många fler inlägg i debatten om E22 innan denna sida skapades. Vi har listat de vi har hittat på bakgrundssidan för breddaintee22.se.

Back to top