Skip to main content

Stoppa utbyggnaden av E22 i Lund

Enligt klimatforskarna kan temperaturökningen gå att hejda.
Men då måste vi lyssna på dem! Och vi måste följa uppsatta klimatmål.
En utbyggnad av E22 nu ifrågasätts därför av Lunds klimatpolitiska råd.
Av oss också!

#breddaintee22ilund

Hur kan vi som bor i en region med bland de bästa förutsättningarna i världen att vara ett föredöme i klimatomställningen låtsas som “business as usual” och fortsätta driva samhällsutvecklingen mot ett mer bilberoende samhälle? Hur vågar vi?

Kerstin Johnsson, AI-programmerare

[Elbilar] utgör ingen totallösning på trafikens klimatproblem

Ingela Björck, Sydsvenskan 2020-06-07

Att plöja ner miljarder kronor på bredare motorvägar och samtidigt mest bara dutta och utreda när det kommer till cykelvägar håller inte längre.

Karin Svensson-Smith, Karolina Skog, Shahad Lund (MP), Sydsvenskan 2019-11-19

De samhällsekonomiska beräkningarna för vägplanen för E22 genom Lund bör göras om och denna gång baseras på den nya schablonkostnaden 7 kronor per kilo utsläppt koldioxid!

Jonas Brunner, Samhällsplanerare och klimataktivist, Sydsvenskan 2019-10-31

Vilken planet lever Lundapolitikerna på? Satsa pengarna på skolan - inte på biltrafiken

Dan Hammarlund, Professor i geologi, Sydsvenskan 2019-12-31

Hur kan vi tillåta oss att inte utvärdera spårvägens effekter när den nu snart driftsätts? Är utbyggnaden av E22 fortfarande relevant när vi sett hur mycket pendling som spårvägen sväljer? Om vi utför det i fel ordning, kan vi slå undan benen för målen i trafikstrategin för Brunnshög (minst en tredjedel kollektivtrafik)

Ola Persson, konsultchef IT-företag & daglig pendlare

Risken är stor att en prognos om en 50-procentig trafikökning blir en självuppfyllande profetia om den används som en utgångspunkt i planeringen

Jonas Brunner, Samhällsplanerare och klimataktivist, Sydsvenskan 2019-01-31

Jag anser det oetiskt att prioritera den nuvarande generationen bilisters bekvämlighet framför nästa generations behov av ett liv utan alltför stora klimatkriser.

Ingela Björck, Sydsvenskan 2020-05-22

För klimatets skull

 • Ska vi följa Sveriges klimatmål måste utsläppen från trafiken minska med 70% till 2030! Lunds egna klimatmål har en ännu högre ambition för transportutsläpp: 90% minskning till 2030. Transporter står för nästan hälften av Lunds kommuns utsläpp av växthusgaser. Lunds klimatpolitiska råd argumenterar emot att bygga ut E22 nu i en ny rapport, eftersom forskningen visar att när tillgängligheten med bil ökar så ökar också biltrafiken. Rådet vill att man inväntar effekterna av åtgärder som minskar trycket på E22: till exempel Lunds nya spårväg och att driva på Ideon-företag för klimatvänligare arbetspendling och logistiklösningar. Traditionellt sett har trafikprognoser underskattat resande med tåg och överskattat resande med bil.
 • Skifte till elbilar räcker inte! Ny fordonsteknik är bara en av många åtgärder som behövs för att minska utsläppen från biltrafiken i tillräcklig omfattning enligt Sveriges klimatpolitiska råd. Det krävs även minskat bilkörande i större städer. I Sveriges klimatpolitiska råds verktyg ‘Panorama’ kan man se de områden som behöver adresseras och hur stora effekterna väntas bli.
 • Ny klimatsmart teknik från Brunnshög hinner inte få genomslag tillräckligt snabbt! När utsläppen måste minska med 70% till 2030 hjälper det inte att, som förespråkarna för utbyggnad av E22 säger, att forskningen på Brunnshög kan leda till ny teknik som kompenserar för de ökade utsläppen från trafiken. Forskningen är viktig på längre sikt, men den måste göras under förutsättningen att trafikutsläppen ska minska i världen, i Sverige och i Skåne.

Trängsel på E22

Styret i Lunds kommun menar att: “Utbyggnaden av väg E22 är en förutsättning för utbyggnaden och utvecklingen som sker på forskningsbyn Ideon.” Sydsvenskan 2019-12-31 Även Brunnshögs utveckling har setts som beroende av motorvägsutbyggnad, för att trängseln på E22 annars blir för stor.

Men att en stor andel av de som arbetar på Brunnshög och Ideon ska pendla med bil är ingen naturlag!

 • Biltrafiken till Ideonområdet kommer troligen att minska på grund av spårvägens utbyggnad. Det är viktigt att spårvägen ges en ordentlig chans att bli förstaalternativet för Ideon-pendlare, innan E22 byggs ut.

 • Man har tagit beslut att bygga en Park-and-Ride anläggning i anslutning till spårvägen, där man smidigt kan ställa bilen och åka vidare med spårvagn. Denna kommer sannolikt att ytterligare minska trafikflödet på E22 från och med 2021-2022.

 • Brunnshög byggs upp som helt ny stadsdel och de som kommer att arbeta där kommer till stor del vara specialiserad arbetskraft som flyttar till regionen. När de väljer boende kommer de att välja läge efter pendlingsmöjligheter. Då är det viktigt att pendling med cykel, spårväg och buss är de självklara valen.

 • Distansarbete ökar! Antalet som arbetar på distans har ökat från 15 procent till 57 procent under coronakrisen. Fyra av tio av de tillfrågade vill fortsätta jobba mer på distans även när coronakrisen är över och lika många säger att de kommer resa mindre i tjänsten. Undersökningen bland de nyblivna hemmajobbarna visar dessutom att många mår bättre och stressar mindre, och att hemifrånarbetet även gjort folk bättre på att koppla av när de är lediga. En tredjedel av dem som jobbar hemma på heltid uppger samtidigt att de får mer gjort nu än tidigare.

 • Det finns många fler möjliga åtgärder att göra för att minska biltrafiken du kan se här.

Att bygga motorväg är dyrt

En vägutbyggnad som denna har givetvis även ekonomiska följder. Resurser tas som hade kunnat användas annorlunda. Det aktuella projektet väntas kosta 230 miljoner kronor. Detta motsvarar till exempel 19 kilometer bussbanor i stadstrafik eller hela 115 kilometer cykelbanor. Lunds kommun står för medfinansiering med 35 miljoner kronor, samtidigt som kommunen redan innan coronakrisen hade en ansträngd ekonomi, med stora neddragningar på skolor, förskolor och äldreboenden.

 

 

Det finns många brister i beslutsunderlaget

 • Enligt Trafikverkets egen fyrstegsprincip bör andra åtgärder och optimering av befintlig infrastruktur prövas innan en större ombyggnation aktualiseras. Så har inte skett i tillräcklig omfattning för att påstå att inga mindre skadliga alternativ till en breddning av E22 existerar. Detta är inte unikt för E22: i fjol identifierade riksrevisionen och riksdagen att fyrstegsprincipen inte fått tillräckligt genomslag, vilket lett till att samhällsnyttan blivit mindre.

 • Stadsbyggnadskontoret konstaterar att för att motsvara den omställning som pekas ut av IPCCs rapport krävs andra regleringar och politiska beslut än de som idag reglerar och ligger till grund för detaljplanen. Man har inte heller redovisat hur utbyggnaden påverkar EU:s klimatpolitiska mål.

 • När Trafikverket planerar infrastruktur räknas kostnad för koldioxidutsläpp alldeles för lågt, något som nu delvis ändrats och från 1:e april 2020 är nivån nu 7 kr per kg (jfr med 1,14 kr tidigare). Planeringen av E22-projektet är gjord med den gamla och nu inaktuella värderingen av samhällsekonomisk vinst för varje kg minskat utsläpp.

 • Tiden hos de som åker kollektivt värderas mycket lägre än bilisternas tid.

En utbyggnad leder till ökad biltrafik

 • Forskningen visar att när man breddar vägar får man inducerad biltrafik - en planerad ökning tenderar alltså att bli en självuppfyllande profetia. Nya vägar skapar nya bilister, som många tidigare erfarenheter visar. Genom att göra det lättare att ta bilen, väljer fler att ta bilen.

 • En breddning av E22:an kommer därför, baserat på denna dokumenterade erfarenhet, troligen inte att ha avsedd effekt i att avhjälpa trafikstockningar. Däremot kommer man att underlätta för biltrafik och underminera viktiga satsningar som görs för att öka andelen kollektivtrafik och cykling.

The car kills our cities.
If you plant roads,
you will harvest traffic.

Lord Mayor of Munich, 1972

Luftföroreningar

Med en kraftig ökning av trafiken skulle också luftföroreningar och buller öka – och därmed flera hälsoproblem.

 • Ökad biltrafik på E22 kommer att leda till fler dödsfall på grund av smutsig luft. Redan nu avlider uppskattningsvis nära 80 personer i Lund varje år till följd av luftföroreningar. Detta baserat på Sveriges genomsnitt om 84 dödsfall per 100 000 invånare, eller totalt 8000 personer per år (artikel 1, artikel 2). Globalt orsakar förorenad luft 8,8 miljoner dödsfall, vilket är 22 gånger fler döda än av malaria, något mer än såväl passiv som aktiv rökning. Detta berörs knappt av kommunen och lyfts inte fram i underlaget på ett lättöverskådligt sätt.

 • Med ökad trafik ökar mängden så kallade PM2,5-partiklar, partiklar med en diameter upp till 2,5 mikrometer. Trots att utsläppen av PM2,5 från inrikes transporter har minskat över tid, har utsläppen av partiklar som uppkommer vid slitage av däck, bromsar och vägbana ökat med cirka 30 procent. Det beror på att den totala mängden trafik på våra vägar ökar. 2018 stod slitagepartiklar för cirka 17 procent av de totala utsläppen. Detta är alltså utsläpp som kommer att finnas även om vägtrafiken inom en nära framtid kommer att bli helt elektrifierad. Dessa partiklar kan orsaka allvarliga hälsoproblem. Naturvårdsverket skriver:

“Små partiklar [...] tillhör en av de luftföroreningar som ger störst hälsoproblem. De kan genom inandning transporteras in i kroppen och påverka både andningsorganen och hjärt- och kärlsystemen. Till de akuta effekterna hör hosta, attacker av astma samt kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Studier har också visat att nedsatt lungfunktion kan vara en effekt som uppstår på lång sikt, särskilt hos barn som bor i områden med höga halter av PM2,5.”

 

Buller

Om buller skriver Folkhälsomyndigheten:

“Under senare år har flera studier pekat på att långvarig exponering för trafikbuller kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar såsom högt blodtryck, hjärtinfarkt och stroke. En handfull studier visar också att risken för övervikt och diabetes kan öka. Riskökningen kan troligtvis förklaras av att bullret orsakar långvarig stress och sömnstörningar. Kroniskt förhöjda nivåer av stresshormoner kan bl.a. leda till åderförfettning (ateroskleros), insulinresistens, ökad bukfetma och nedsatt immunförsvar.”

Det område som väntas få ökad trafik är främst Ideon. Där finns inte många bostäder, men desto fler arbetsplatser som kan påverkas av ökat buller. Folkhälsomyndigheten igen:

“Bullret får allt större effekt på arbetsprestationen ju längre tid som exponeringen varar. I vissa situationer är det möjligt att tillfälligt kompensera för bullrets negativa effekter genom att anstränga sig mer, men i förlängningen blir de utsatta personerna tröttare och får nedsatt koncentrationsförmåga och sämre arbetsresultat.”

Du kan läsa mer om buller här och i denna artikel.

 

Back to top