Skip to main content

Föredrag med klimatomställningsforskaren Kimberly Nicholas

Den 12:e maj ordnar Bredda inte E22”-nätverket ett digitalt föredrag där Kimberly Nicholas berättar om hur städer kan jobba för att bli bilfria. Anmäl dig här för att få information hur du ansluter.

Actionable, evidence-based climate advice from a climate scientist

Ljubljana har varit bilfritt sedan 2007 - hur har det gått?

Många städer stänger av ytor för bilar. World Economic Forum har gjort en inspirerande video om Ljubljana och andra städer som arbetar med att minska biltrafiken.

This city has turned its historic centre into a car-free paradise

Vänsterpartiet kräver folkomröstning om E22

Vänsterpartiet vill att folket i Lunds kommun ska få rösta om utbyggnaden av E22 på valdagen, detta har Helena Falk och Jesper Sahlén (V) tagit upp i kommunstyrelsen, rapporterar Sydsvenskan den 21:e februari 2022.

Det folkliga motståndet är betydande. Ändå verkar en majoritet av Lunds politiska partier ha surrat fast sig vid dess mast. För att lösa upp denna härva föreslår vi att en kommunal folkomröstning genomförs

Helena Falk och Jesper Sahlén

Trafikverkets 10-årsplanering krockar med klimatmålen

Trafikverket satsar 799 miljarder (en miljard i veckan!) på nya väg- och järnvägsbyggen. Den ökade trafik detta leder till krockar fatalt med klimatmålet om 70 procents utsläppsminskning till 2030 (Vetenskapsradion Nyheter, 7:e februari 2022). Därför kritiseras det bland annat av flera andra myndigheter, och klimatpolitiska rådet menar att man borde göra om planen (Klotet 16:e mars 2022, Tågföretagen 19:e januari 2022).

Att Trafikverket som myndighet avfärdar kritik från en lång rad viktiga remissinstanser och dessutom inte reflekterar över sina egna bedömningar som talar i samma riktning är uppseendeväckande.

Pierre Sandberg och Gustaf Engstrand, Tågföretagen

Lunds Naturskyddsförening säger gör om gör rätt

Ordförande för Lunds Naturskyddsförening, Tomas Björnsson, blev en av kommunens miljöpristagare 2021. I ett brev till folkvalda politiker i Lund uppmanar att tänka om i E22-frågan. Han skriver att än är det inte för sent att ompröva utbyggnaden.

Lunds Naturskyddsförening, LNF, har redan tidigare kritiserat beslutet om en ombyggnad av väg E22, eftersom trafikarbetet i landet snarast måste minska och inte öka. Att bygga ut det svenska vägnätet innebär att främja en ökad trafik.

Klimataktion stöder uppropet mot E22:ans utbyggnad

Föreningen Klimataktion arbetar med information, folkbildning, demonstrationer och aktioner kring klimatfrågan. De har under hösten tagit ställning för att stödja vårt upprop mot E22:ans utbyggnad.

Att mitt under brinnande klimathot besluta att bygga ut E22 är ett kamizake-beslut. Alla utsläpp som vi kan påverka måste bort. Det finns bättre lösningar som ni bör välja.

Är en utbyggnad av E22 svar på klimatnödläge?

Karin Svensson Smith (MP) och Laban Melchert Thelaus (Grön ungdom) lyfter i Kvällsposten den 1 december 2020 fram att Lunds kommun har utlyst klimatnödläge och är stolta över sitt klimatpolitiska råd. Men det gör det både obegripligt och oansvarigt mot kommande generationer att inte lyssna på rådets rekommendation att avvakta med utbyggnaden av E22.

Det kan vara svårt att enas om vilka som är de mest effektiva klimatåtgärderna. Men det som borde vara lätt att enas om är att sluta göra fel. Att vidga motorvägen och göra en femte motorvägsavfart på E22 som inbjuder till större trafikvolymer och därmed gör det ännu svårare att nå klimatmålen är så fel det kan bli.

Forskare: Stoppa vägbyggen som ökar trafiken

Forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet, Lunds Universitet och konsultbyrån Trivector har i en forskningsrapport om hur svenska klimatmål ska nås kommit fram till att Trafikverket borde få i uppdrag att ompröva tidigare beslutade vägprojekt som motverkar klimatmålet om de genomförs, och stoppa dem om det behövs. I Dagens Industri den 19 oktober sammanfattar de resultaten.

Det är orimligt att fortsätta investera i vägobjekt som genererar ökad biltrafik och gör det ännu svårare att nå målen.

Trafikverkets kontrareplik: "Er grundfråga om klimatkrisen och hur den ska lösas måste riktas till den lokala, regionala och nationella politiken i vårt land."

Vi har bjudit in Trafikverkets regiondirektör Lennart Andersson att fortsätta dialogen från Sydsvenskan här på breddaintee22.se. Lennart Anderssons har glädjande nog nappat och ni hittar hans svar här

Det finns inga mekanismer som gör att en statlig myndighet kan obstruera mot sin uppdragsgivares beslut lika lite som en kommunal förvaltning exempelvis kan gå emot politiskt fattade beslut i kommunfullmäktige.

Hur kan vi sluta knarka fossila bränslen?

Kerstin Johnsson, i nätverket bakom breddaintee22.se, blev inbjuden att tala på #FridaysForFutures globala aktionsdagar för klimatet den 25-26 september. Talet handlar om hur kan använda f.d. heroinberoende som inspiration för hur vi ska bli av med vårt tids knark: genvägarna som fossila bränslen möjliggör, men som förstör vår och våra barns framtid. Du kan läsa talet på https://johnssonsmiljotankar.wordpress.com/2020/09/27/om-e22-och-heroin/.

Först måste vi som sagt minska kvaliteten på knarket, med andra ord: att åka bil behöver bli mindre attraktivt. Gör man som Vägverket och många av Lunds politiker vill, och gör bredare och mer inbjudande vägar för biltrafiken, då kommer vi istället att öka dosen.

Kontrareplik till Trafikverket: "Ska världen ha en chans att lindra klimatförändringarna, då måste vi följa uppsatta klimatmål."

Cecilia Emanuelsson, Kerstin Johnsson och Jonas Holmberg bakom breddaintee22.se replikerar till Trafikverket i Sydsvenskan 15 september att de åtgärder regiondirektör Lennart Andersson tar upp i sin replik inte kommer att minska utsläppen tillräckligt för att nå miljömålet om 70% minskning av trafikens utsläpp till 2030.

Men om trafiken ska minska med 30 procent - fast inte i en stad med god och allt bättre kollektivtrafik, hög miljömedvetenhet och en stor befolkning inom pendlingsavstånd för elcykel - var ska trafiken minska då?

Replik från Trafikverket: "Trafikverket agerar på uppdrag av regeringen. I den av regeringen beslutade nationella planen för infrastruktur ingår åtgärderna på E22."

Lennart Andersson, regiondirektör för Trafikverkets region syd svarar i Sydsvenskan 1 september  att man inte kommer att ompröva beslutet om E22:s breddning med motiveringen att Trafikverket agerar på uppdrag av regeringen, och att i den av regeringen beslutade nationella planen för infrastruktur ingår åtgärderna på E22 i Lund och att man i januariavtalet sagt att den nationella planen ska hållas, samt att regeringen har tagit ett separat beslut som gjort att vägplanen vunnit laga kraft.

Klimatmålen, att växthusgasutsläppen från inrikes transporter ska minska med 70 procent senast 2030 jämfört med 2010, är en central utgångspunkt för den statliga infrastrukturplaneringen. Regeringen konstaterar dock att detta inte innebär att varje enskild åtgärd måste bidra till att uppfylla klimatmålet utan att det är helheten som är avgörande.

Till Trafikverket: Varför genomföra projekt som försvårar möjligheten att nå klimatmålen?

Cecilia Emanuelsson, Kerstin Johnsson och Jonas Holmberg, bakom breddaintee22.se, skriver i Sydsvenskan den 25:e augusti ett öppet brev till Trafikverkets direktör för Region Syd, Lennart Andersson, och undrar om det inte är dags att ompröva utbyggnaden och istället pröva åtgärder som framgångsrikt använts på bl.a. E6 för att minska olyckor.

Att ompröva planerna på en breddning av E22 genom Lund är viktigt för klimatets skull också genom att det kan inspirera andra regioner i Trafikverkets organisation till omprövning av andra projekt.

Utlys folkomröstning om utbyggnaden av E22

Axel och Emma Hilling, Stångby, skriver i Sydsvenskan den 3:e juli om att Lunds invånare är nog klokare än dess politiker och utmanar därför dem att utlysa folkomröstning om E22-utbyggnaden.

Vår förhoppning är att även Lunds kommunpolitiker lyssnat på Gretas sommarprat. Om de gjorde det borde de inse att de argument som de framfört till förmån för en utbyggnad av E22 är helt irrelevanta inför de framtidsscenarier som är mest troliga, givet relevant klimatforskning.

Utbyggnad av E22 genom Lund är inte god klimatpolitik

Kerstin Johnsson, i gruppen bakom breddaintee22.se, och Jonas Brunner, samhällsplanerare, skriver i Kvällsposten den 3:e juli om hur utbyggnaden av E22 motverkar uppfyllelse av klimatmålen och varför beslutet om utbyggnad bör omprövas.

Att spendera stora belopp på att bygga ut vägar blir i längden omöjligt att försvara eftersom det dels gör det svårare att uppnå klimatmålen, dels innebär att stora ekonomiska resurser tas i anspråk, resurser som behövs för att ställa om till ett långsiktigt hållbart transportsystem.

Elbilar löser inte trafikens utsläppsproblem

Ingela Björck skriver i Sydsvenskan 7 juni att elbilar är en viktig dellösning för att minska trafikens utsläpp, men att det inte är tillräckligt.

Vi kommer också att tvingas minska trafiken i sin helhet: att pendla mindre och inte konsumera lika mycket varor som kräver långväga frakter. I det perspektivet är utbyggnaden av E22 ingen framtidslösning utan ett beslut som går åt helt fel håll.

Tidigare inlägg

Det har gjorts många, många fler inlägg i debatten om E22 innan denna sida skapades. Vi har listat de vi har hittat på bakgrundssidan för breddaintee22.se.

Back to top